Кметът на Община Русе изказва благодарност на всички собственици на самостоятелни обекти, които проведоха своите събрания, избраха формата и органите на управление в етажната си собственост.
Кметът на Община Русе благодари и на всички Председатели на управителни съвети /Управители на сгради /входове в режим на етажна собственост, които полагат усилия за прилагане на законовите норми.

Съобщения:

1. Задължение за регистрация
2. Задължение за подаване на информация за животни, подлежащи на извеждане
3. Задължение при промени в органите на управление
4. Tехнически паспорт

Нормативни документи:

1. Закон за управление на етажната собственост
2. Закон за собствеността
3. НАРЕДБА № РД-02-20-8 от 11.05.2012 г. за създаване и поддържане на публичен регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост
4. НАРЕДБА №5 за Техническите паспорти
5. Притежатели на кучета

Примерни образци на документи:

1. ЖАЛБА до Управителя за нарушения по чл.6 от ЗУЕС
2. ИСКАНЕ до Управителя от 20% ид.части по чл.12,ал.2 и 3
3. ИСКАНЕ до Управителя от собственик по чл.12,ал.5
4. Констативен протокол за нарушение от Управител
5. Констативен протокол за установяване на нарушение
6. Покана за изпълнение на решение на ОС по чл.38 от ЗУЕС
7. Покана за Общо събрание по чл. 13 от ЗУЕС
8. Заявление за установяване на нарушение по чл.57
9. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ по чл.6 от ЗУЕС
10. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ по чл.7 от ЗУЕС
11. Предупреждение по чл.45 от ЗУЕС за изваждане на собственик
12. Примерен Правилник вътрешен ред
13. Примерен ПРОТОКОЛ за проведено Общо събрание
14. Протокол за устно връчена покана
15. Заявление за неотложен ремонт по чл.49

Документи, подавани в общината за Общо събрание:
1. Заявление при първа регистрация-Общо събрание
2. Копие на протокол от Общо събрание при първа регистрация
3. УВЕДОМЛЕНИЕ по чл. 46 б за промени в органите на управлиние

Документи, подавани в общината за Сдружение:
1. Заявление от СДРУЖЕНИЕ
2. Споразумение за създаване на Сдр.на соб-те
3. Учредително събрание за сдружение-образец на пълен протокол

Публичен регистър на сдруженията в Община Русе


Нерегистрирани в публичния регистър на Община Русе сгради(входове):

1. Нерегистрирани входове в публичния регистър на Община Русе

Връзка с нас

ОБЩИНА РУСЕ
ОТДЕЛ „УПРАВЛЕНИЕ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ”
пл. „Свобода” № 6, етаж 6, стая 606;
телефони: 082 506 831; 082 506 830;
e-mail: k.odzhakova@ruse-bg.eu
Последна актуализация – 04.01.2013г.
 Нови галерии
Общински съветници 2015 - 2019 г
Общински съветници - мандат 2011-2015
1-ви Май 2007 г.


 Популярни документи
Приемане на Наредба за изменение и допълнение Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини и подготвителни групи в училища на територията на Община Русе
Приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в детските ясли на територията на Община Русе /Наредбата/
ПРОТОКОЛ ОТ ТРИДЕСЕТ И ШЕСТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РУСЕ Проведено на 19 юли 2018 година, начало 09:00 часа
Приемане на Правилник за допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
Предложения за 36-то заседание на Общински съвет - Русе, което ще се проведе на 19.07.2018 г.

 Нови връзки
Вестник УТРО
Вестник БРЯГ
Ен Ер Джи Софт ЕООД
„ЩАЙНЕР ЕЛЕКТРОНИК” ЕООД
„СЕТ ПИСИБИ Технолоджи” ООД