четвъртък, 21.февруари 2013

Публичен търг с явно наддаване на 15.03.2013 г. от 10,00 ч. в сградата на Община Русе, площад „Свобода” № 6, етаж 3, Заседателна зала за продажба на общински недвижими имоти


О Б Щ И Н А Р У С Е В изпълнение Заповед № РД-01-236 от 13.02.2013 г. на Кмета на Община Русе и Решение № 311 на Общински съвет - Русе, прието с Протокол № 15 от 20.09.2012 г. О Б Я В Я В А: 1. Публичен търг с явно наддаване на 15.03.2013 г. от 10,00 ч. в сградата на Община...
Публикувано на: 21.02.2013, 00:00часа | 971 пъти прочетена | Версия за печат
Чети по нататък...
 

Повторен публичен търг с явно наддаване на 12.03.2013 г. от 10,00 ч. в сградата на Община Русе, площад „Свобода” № 6, етаж 3, Заседателна зала за продажба на общински недвижим имот, представляващ земеделска земя с идентификатор 63427.166.362 с площ от 94


О Б Щ И Н А Р У С Е В изпълнение Заповед № РД-01-41 от 15.01.2013 г. на Кмета на Община Русе и Решение № 398 на Общински съвет - Русе, прието с Протокол № 18 от 13.12.2012 г. О Б Я В Я В А: 1. Повторен публичен търг с явно наддаване на 12.03.2013 г. от 10,00 ч. в сградата на...
Публикувано на: 21.02.2013, 00:00часа | 934 пъти прочетена | Версия за печат
Чети по нататък...
 
петък, 25.януари 2013

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 18.02.2013 г. до 03.03.2013 г. на 18 броя временни обекти – павилиони за търговска дейност, всеки с площ от 4,00 кв.м. за Мартенски базар, ситуирани върху част от терен публична общинска собст


О Б Щ И Н А Р У С Е В изпълнение на Заповед №РД-01-117 от 25.01.2013 г. на Кмета на Община Русе и съгласно чл. 51, ал. 1 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе О Б Я В Я В А: 1. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от...
Публикувано на: 25.01.2013, 00:00часа | 1209 пъти прочетена | Версия за печат
Чети по нататък...
 

Конкурс за назначаване на държавен служител за длъжността „Директор на дирекция” на дирекция „Устройство на територията и контрол по строителството


О Б Я В Л Е Н И Е Община Русе със седалище и адрес: 7000 гр.Русе, пл. „Свобода” №6 на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл.14, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавните служители и Заповед № ЧР 8/23.01.2013г.на Кмета на Община...
Публикувано на: 25.01.2013, 00:00часа | 1311 пъти прочетена | Версия за печат
Чети по нататък...
 

КОНКУРС за възлагане управлението на социална услуга „Приют за лица” на територията на община Русе


О Б Щ И Н А Р У С Е О Б Я В А На основание чл.44, ал.2, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 38, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, във връзка със Заповед № РД01-49/11.01.2013 г. на Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане,...
Публикувано на: 25.01.2013, 00:00часа | 1091 пъти прочетена | Версия за печат
Чети по нататък...
 
сряда, 16.януари 2013

Публичен търг с явно наддаване в сградата на Община Русе, площад „Свобода” № 6, етаж 3, Заседателна зала за продажба на общински недвижими имоти


О Б Щ И Н А - Р У С Е В изпълнение Заповед № РД-01-41 от 15.01.2013 г. на Кмета на Община Русе и Решение № 398 на Общински съвет - Русе, прието с Протокол № 18 от 13.12.2012 г. О Б Я В Я В А: 1. На 12.02.2013 г. от 10,00 ч. публичен търг с явно наддаване в сградата на Община...
Публикувано на: 16.01.2013, 00:00часа | 1082 пъти прочетена | Версия за печат
Чети по нататък...
 
понеделник, 14.януари 2013

Конкурс за назначаване на държавен служител за длъжността „Директор на дирекция” на дирекция „Екология и транспорт“


О Б Я В Л Е Н И Е Община Русе със седалище и адрес: 7000 гр.Русе, пл. „Свобода” №6 на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл.14, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавните служители и Заповед № ЧР 4/14.01.2013г.на Кмета на Община...
Публикувано на: 14.01.2013, 00:00часа | 1041 пъти прочетена | Версия за печат
Чети по нататък...
 

Публичен търг с явно наддаване на Магазин за хляб и хлебни изделия, намиращ се в партера на жилищен блок „Русия”, ул. „Шести септември” №90, АОС №6730/27.07.2012 г.


ОБЩИНА РУСЕ На основание чл.21, ал.2 и чл.21, ал.1, т.8 ЗМСМА, във връзка с чл.1, ал.2, т. 6, чл.4, ал.4, чл.31, ал.1 и чл.32, ал.3, т.1 ЗПСК и чл. 5, 6 и 9 от Наредба за търговете и конкурсите, чл.7, т.20 от Наредбата за устройство и работа на органите за приватизация и следприватизационен...
Публикувано на: 14.01.2013, 00:00часа | 800 пъти прочетена | Версия за печат
Чети по нататък...
 
четвъртък, 10.януари 2013

Публично оповестен конкурс в сградата на Община Русе, площад „Свобода” №6, етаж 3, Заседателна зала за продажба на общински недвижим имот 63427.96.1 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка деветдесет и шест точка едно) в местността „Ор


О Б Щ И Н А Р У С Е В изпълнение Заповед №РД-01-2813 от 20.11.2012 г. на Кмета на Община Русе и Решениe №314, прието с Протокол №15 от 20.09.2012 г. на Общинския съвет - Русе О Б Я В Я В А: 1. На 15.01.2013 г. от 10,00 часа да се проведе публично оповестен конкурс в сградата...
Публикувано на: 10.01.2013, 00:00часа | 748 пъти прочетена | Версия за печат
Чети по нататък...
 
понеделник, 26.ноември 2012

Повторен публичен търг с явно наддаване за продажба на части от имот – частна общинска собственост , намиращ се в гр. Русе, ул. „Пирот” № 5


О Б Щ И Н А Р У С Е В изпълнение на Заповед №РД 01/2720/06.11.2012 г. на Кмета на Община Русе, Решение № 346, прието с Протокол № 16/18.10.2012 г. на Общински съвет – Русе О Б Я В Я В А: 1. Повторен публичен търг с явно наддаване за продажба на части от имот – частна...
Публикувано на: 26.11.2012, 00:00часа | 1086 пъти прочетена | Версия за печат
Чети по нататък...
 

Публично оповестен конкурс в сградата на Община Русе, площад „Свобода” №6, етаж 3, Заседателна зала за продажба на общински недвижим имот 63427.96.1


О Б Щ И Н А - Р У С Е В изпълнение Заповед №РД-01-2813 от 20.11.2012 г. на Кмета на Община Русе и Решениe №314, прието с Протокол №15 от 20.09.2012 г. на Общинския съвет - Русе О Б Я В Я В А: 1. На 18.12.2012 г. от 10,00 часа да се проведе публично оповестен конкурс в сградата...
Публикувано на: 26.11.2012, 00:00часа | 1030 пъти прочетена | Версия за печат
Чети по нататък...
 

Повторен публичен търг с явно наддаване по реда на глава пета, раздел I от Наредба № 1 / 18.12.2008г. на Общински съвет – гр. Русе, за общинската собственост, за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост


О Б Щ И Н А - Р У С Е На основание чл. 51, ал. 1, във връзка с чл. 51, ал. 3 от Наредба № 1 / 18.12.2008г. на Общински съвет – гр. Русе, за общинската собственост, и в изпълнение Заповед № РД – 01 – 2630 / 30.10.2012 г. на Кмета на Община Русе и Решениe № 310 на Общински...
Публикувано на: 26.11.2012, 00:00часа | 926 пъти прочетена | Версия за печат
Чети по нататък...
 
петък, 23.ноември 2012

Публично оповестен конкурс в сградата на Община Русе, площад „Свобода” №6, етаж 3, Заседателна зала за продажба на общински недвижим имот 63427.96.1 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка деветдесет и шест точка едно) в местността „Ор


О Б Щ И Н А Р У С Е В изпълнение Заповед №РД-01-2813 от 20.11.2012 г. на Кмета на Община Русе и Решениe №314, прието с Протокол №15 от 20.09.2012 г. на Общинския съвет - Русе О Б Я В Я В А: 1. На 18.12.2012 г. от 10,00 часа да се проведе публично оповестен конкурс в сградата...
Публикувано на: 23.11.2012, 00:00часа | 833 пъти прочетена | Версия за печат
Чети по нататък...
 

Публичен търг с явно наддаване по реда на Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, за продажба на общински недвижим имот - незастроен терен, намиращ се в село Долно Абланово


О Б Щ И Н А Р У С Е В изпълнение Заповед №РД-01-2411 от 11.10.2012 г. на Кмета на Община Русе и Решениe №315, прието с Протокол №15 от 20.09.2012 г. на Общински съвет - Русе О Б Я В Я В А: 1.На 10.12.2012 г. от 1500 часа в сградата на Община Русе, пл. “Свобода”...
Публикувано на: 23.11.2012, 00:00часа | 802 пъти прочетена | Версия за печат
Чети по нататък...
 

Публичен търг с явно наддаване за продажба на част от недвижим имот-общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, ул. „Княжеска” № 15


О Б Щ И Н А Р У С Е В изпълнение на Заповед №РД 01/2826/21.11.2012 г. на Кмета на Община Русе, Решение № 368, прието с Протокол № 17/15.11.2012 г. на Общински съвет – Русе О Б Я В Я В А: 1.Публичен търг с явно наддаване за продажба на част от недвижим имот-общинска...
Публикувано на: 23.11.2012, 00:00часа | 744 пъти прочетена | Версия за печат
Чети по нататък...
 
 Нови галерии
Общински съветници 2015 - 2019 г
Общински съветници - мандат 2011-2015
1-ви Май 2007 г.


 Популярни документи
Приемане на Правилник за допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
Предложения за 36-то заседание на Общински съвет - Русе, което ще се проведе на 19.07.2018 г.
Протокол 35 ОТ ТРИДЕСЕТ И ПЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РУСЕ Проведено на 21 юни 2018 година, начало 09:00 часа
Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 16 на Общински съвет – Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
Предложения за 35-то заседание на Общински съвет - Русе, което ще се поведе на 21.06.2018 г.

 Нови връзки
Вестник УТРО
Вестник БРЯГ
Ен Ер Джи Софт ЕООД
„ЩАЙНЕР ЕЛЕКТРОНИК” ЕООД
„СЕТ ПИСИБИ Технолоджи” ООД