понеделник, 14.януари 2013

Съобщение


ОБЩИНА РУСЕ ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ” УВЕДОМЯВА: Лицата, които подлежат на облагане с патентен данък през 2013г., следва да подадат данъчна декларация до 31 януари. В случаите при започване на дейността след тази дата, данъчната декларация се подава...
Публикувано на: 14.01.2013, 00:00часа | 1334 пъти прочетена | Версия за печат
Чети по нататък...
 
четвъртък, 20.декември 2012

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


Дирекция „Местни данъци и такси“ към Община Русе уведомява, че поради годишно приключване, на 28 декември след 11ч. и на 2 януари 2013г. през целия ден, ще бъде преустановено плащането на местни данъци и такси и обслужването на граждани и фирми в централния офис на ул....
Публикувано на: 20.12.2012, 00:00часа | 1252 пъти прочетена | Версия за печат
Чети по нататък...
 
четвъртък, 21.юни 2012

Важно съобщение


Община Русе Дирекция „Местни данъци и такси” Напомня, че срокът за плащане на първата вноска на данъка върху недвижимите имоти, таксата битови отпадъци и данъка върху превозните средства за 2012г. е до 30 юни. Срокът за плащане на патентния данък за третото тримесечие на...
Публикувано на: 21.06.2012, 00:00часа | 1961 пъти прочетена | Версия за печат
Чети по нататък...
 

Съобщение


Община Русе, Дирекция „Местни данъци и такси”, Уведомява, че поради внедряване на нов програмен продукт за местни данъци и такси на 25 юни 2012г./понеделник/ ще бъде преустановено плащането на местни данъци и такси и обслужването на граждани и фирми в централния офис на ул....
Публикувано на: 21.06.2012, 00:00часа | 1856 пъти прочетена | Версия за печат
Чети по нататък...
 
четвъртък, 03.ноември 2011

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ


Община Русе, отдел „Местни данъци и такси”, Уведомява юридическите лица, че срокът за подаване на декларациите по чл.16, ал.1 от Наредба № 16 на Общински съвет Русе за определяне размера на такса битови отпадъци за 2012 г. според количеството на битовите отпадъци е до 30 ноември...
Публикувано на: 03.11.2011, 00:00часа | 3444 пъти прочетена | Версия за печат
Чети по нататък...
 
четвъртък, 07.юли 2011

ОТДЕЛ „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ” ОТЧИТА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРИХОДИТЕ ЗА ПЪРВОТО ПОЛУГОДИЕ НА 2011


Към 30.06.2011 г. изпълнението на приходите по Закона за местните данъци и такси, администрирани и събирани от отдел „Местни данъци и такси” при Община Русе, възлиза на 11 171 341 лева или 58,5 %, спрямо годишния план по бюджета. По видове данъци и такси изпълнението е както...
Публикувано на: 07.07.2011, 00:00часа | 2762 пъти прочетена | Версия за печат
Чети по нататък...
 
сряда, 06.юли 2011

ОТДЕЛ „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ” УВЕДОМЯВА


Община Русе, отдел „Местни данъци и такси”, уведомява: 1. На основание § 30 от ПЗР на ЗИДЗМДТ /ДВ бр.98/2010 г./, във връзка с чл.14, ал.2 от ЗМДТ, считано от 1 юли 2011 г., юридическите лица подават декларация по чл.14 от ЗМДТ в двумесечен срок от придобиването /учредяването...
Публикувано на: 06.07.2011, 00:00часа | 2903 пъти прочетена | Версия за печат
Чети по нататък...
 
понеделник, 09.май 2011

ОТДЕЛ „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ” УВЕДОМЯВА ЗА ПРОМЕНИ


Отдел „Местни данъци и такси” на Община Русе уведомява, че с Решение № 1157 от 14 април 2011 г. на Общински съвет-Русе са направени някои изменения и допълнения на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе....
Публикувано на: 09.05.2011, 00:00часа | 3359 пъти прочетена | Версия за печат
Чети по нататък...
 

РЕШЕНИЕ № 1157


Прието с Протокол № 58/14.04.2011 г. На основание чл.21, ал.1, т.7, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 9 от Закона за местните данъци и такси , чл. 66, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси и чл. 79 от АПК, Общинският съвет реши: Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 за...
Публикувано на: 09.05.2011, 00:00часа | 2466 пъти прочетена | Версия за печат
Чети по нататък...
 
петък, 04.февруари 2011

ОТДЕЛ „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ‛ ИНФОРМИРА ЗА ПРОМЕНИ ПО ЗМДТ ЗА 2011


Във връзка с настъпилите изменения и допълнения на Закона за местните данъци и такси /ДВ бр.98 /14.12.2010 г./, в Наредба № 20 на Общински съвет гр.Русе за определяне размера на местните данъци на територията на Община Русе, съгласно Решение № 1098/27.01.2011 г. на ОбС Русе и в Наредба № 16 на...
Публикувано на: 04.02.2011, 00:00часа | 3935 пъти прочетена | Версия за печат
Чети по нататък...
 

РЕШЕНИЕ № 1098


Прието с Протокол № 54/27.01.2011 г. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 1 ал. 2 от Закона за местните данъци и такси, чл. 10а, ал. 5, т. 2 от Закона за туризма и чл. 79 от АПК, Общински съвет – Русе реши: Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 20 за определянето и...
Публикувано на: 04.02.2011, 00:00часа | 1497 пъти прочетена | Версия за печат
Чети по нататък...
 

РЕШЕНИЕ № 1099


Прието с Протокол № 54/27.01.2011 г. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси, чл. 9 от Закона за местните данъци и такси, чл. 52, ал. 3 от Закона за обществените библиотеки и чл. 79 от АПК, Общински съвет – Русе...
Публикувано на: 04.02.2011, 00:00часа | 1225 пъти прочетена | Версия за печат
Чети по нататък...
 
четвъртък, 23.септември 2010

ОТДЕЛ „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ” УВЕДОМЯВА


Община Русе, отдел „Местни данъци и такси”, уведомява, че поради профилактика на съоръженията за доставка на ел.енергия от Е.ОН България, на 29 септември /сряда/ 2010 г. ще бъде преустановено плащането на местни данъци и такси и обслужването на граждани и фирми в централния офис...
Публикувано на: 23.09.2010, 00:00часа | 2115 пъти прочетена | Версия за печат
Чети по нататък...
 
четвъртък, 11.март 2010

ОТ 1 МАРТ ЗАПОЧВА ПЛАЩАНЕТО НА ДАНЪКА ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ И ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЗА 2010


Отдел „Местни данъци и такси” уведомява, че плащането на данъка върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци за 2010 г. започва от 1 март. На платилите целия размер на данъка и таксата за годината в срок до 30 април се прави отстъпка пет на сто. Отстъпка от пет на сто се прави и на...
Публикувано на: 11.03.2010, 10:36часа | 3684 пъти прочетена | Версия за печат
Чети по нататък...
 
сряда, 06.януари 2010

ОТДЕЛ „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ‛ НАПОМНЯ ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ГРАЖДАНИ И ПРЕДПРИЯТИЯ


Съгласно Закона за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси / ДВ бр.95/ 2009 г./, предприятията следва да подадат декларации по чл.14 от ЗМДТ в срок до 30 юни 2010 г. за нежилищните имоти , придобити или върху които е учредено право на ползване преди 01.01.2010 г. За...
Публикувано на: 06.01.2010, 15:43часа | 3047 пъти прочетена | Версия за печат
Чети по нататък...
 
 Нови галерии
Общински съветници 2015 - 2019 г
Общински съветници - мандат 2011-2015
1-ви Май 2007 г.


 Популярни документи
Приемане на Правилник за допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
Предложения за 36-то заседание на Общински съвет - Русе, което ще се проведе на 19.07.2018 г.
Протокол 35 ОТ ТРИДЕСЕТ И ПЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РУСЕ Проведено на 21 юни 2018 година, начало 09:00 часа
Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 16 на Общински съвет – Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
Предложения за 35-то заседание на Общински съвет - Русе, което ще се поведе на 21.06.2018 г.

 Нови връзки
Вестник УТРО
Вестник БРЯГ
Ен Ер Джи Софт ЕООД
„ЩАЙНЕР ЕЛЕКТРОНИК” ЕООД
„СЕТ ПИСИБИ Технолоджи” ООД