сряда, 23.януари 2013
Публикувано на: 23.01.2013, 00:00часа | 1084 пъти прочетена | Версия за печат
Чети по нататък...
 
петък, 18.януари 2013

О Б Я В Л Е Н И Е


О Б Щ И Н А   Р У С Е     О Б Я В Л Е Н И Е   за предстоящо отчуждаване на части от имоти – частна собственост, ситуирани в гр. Русе, кв. Източна промишлена зона, които се засягат непосредствено от  предвиденото строителство на обект: „Реконструкция...
Публикувано на: 18.01.2013, 00:00часа | 1257 пъти прочетена | Версия за печат
Чети по нататък...
 
петък, 02.ноември 2012

О Б Я В А


О Б Щ И Н А  -  Р У С Е На основание чл. 128, ал. 5 във връзка с чл. 128, ал. 2 и чл. 121, ал. 1 от ЗУТ У В Е Д О М Я В А  Всички заинтересовани физически и юридически лица, че ще проведе обществено обсъждане на подробен устройствен план / ПУП / - план за...
Публикувано на: 02.11.2012, 00:00часа | 1418 пъти прочетена | Версия за печат
Чети по нататък...
 
петък, 12.октомври 2012

Публичен търг с явно наддаване по реда на Наредба №1 за общинската собственост на Общинския съвет – Русе, за продажба на незастроен общински недвижим имот, находящи се в град Русе, кв. Д.З.С, ул. „Явор” кв. 14, Община Русе


О Б Щ И Н А Р У С Е В изпълнение Заповед №РД 01/2391 от 09.10.2012 г. на Кмета на Община Русе и Решениe №308, прието с Протокол № 15 от 20.09.2012 г. на Общинския съвет - Русе О Б Я В Я В А: І. Публичен търг с явно наддаване: На 20.11.2012 г. от 1000 часа в сградата на Община...
Публикувано на: 12.10.2012, 00:00часа | 912 пъти прочетена | Версия за печат
Чети по нататък...
 
понеделник, 09.юли 2012

ОБЯВЛЕНИЕ


Община Русе на основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП – парцеларен план за реконструкция на съществуваща мрежа ниско напрежение – кабел ниско напрежение от ТП „Хаджигенова чешма” до разпределителна касета, кабели ниско напрежение от...
Публикувано на: 09.07.2012, 00:00часа | 1069 пъти прочетена | Версия за печат
Чети по нататък...
 
петък, 20.януари 2012

Обява


Община Русе на основание чл.128 ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен ПУП - парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура – линеен обект извън границите на урбанизираните територии за обект: „Газопровод Русе-Гюргево (междусистемна връзка България-Румъния), която ще бъде...
Публикувано на: 20.01.2012, 00:00часа | 1557 пъти прочетена | Версия за печат
Чети по нататък...
 
понеделник, 12.декември 2011

Обява


Община Русе в партньорство с РУ „Ангел Кънчев” и Сдружение „Общинска енергийна агенция – Русе” организират на 15.12.2011г. в Пленарна зала, от 18:00 ч., информационна среща по проект „BECA - Балансиран европейски подход за опазване на околната среда - ИКТ...
Публикувано на: 12.12.2011, 00:00часа | 1476 пъти прочетена | Версия за печат
Чети по нататък...
 
четвъртък, 10.ноември 2011

ОБЯВЛЕНИЕ


ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с влязла в сила Заповед №РД01/2946 от 27.09.2011 год. на Кмета на Община Русе, обнародвана в бр.80/2011 год. на „Държавен вестник”, за отчуждаване по реда на глава трета от Закона за общинската собственост УВЕДОМЯВАМ Собствениците на...
Публикувано на: 10.11.2011, 00:00часа | 1914 пъти прочетена | Версия за печат
Чети по нататък...
 
четвъртък, 30.юни 2011

ОБЯВА


Общинска служба по земеделие - Русе, на основание чл. 72, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, уведомява собствениците и ползвателите на земеделски земи, както следва: 1.Изготвени са предварителните регистри, във връзка със сключването...
Публикувано на: 30.06.2011, 00:00часа | 1533 пъти прочетена | Версия за печат
Чети по нататък...
 
петък, 29.април 2011

Съобщение


Община Русе започва третирането на зелените площи и междублоковите пространства на територията на града срещу кърлежи. Обработката, която се извършва от специалисти на фирма „Санси”ООД, ще започне от понеделник най-напред в Младежкия парк, в Парка на възрожденците и жк. Здравец-изток....
Публикувано на: 29.04.2011, 00:00часа | 1512 пъти прочетена | Версия за печат
Чети по нататък...
 
петък, 21.май 2010

Търг с явно наддаване, за отдаване под наем на публична общинска собственост


1 .СК "ДУНАВ" Кафе - бар без алкохол - с площ 54 кв.м, описан в АОС №558/16.06.1996 г. Аптека - с площ 60 кв.м, описана в АОС №558/16.06.1996 г. Площадка за фитнес - с площ 70 кв.м, описана в АОС №558/16.06.1996 г. Паркинг - с площ 800 кв.м, описан в АОС №558/16.06.1996 г. 1.5....
Публикувано на: 21.05.2010, 13:18часа | 2180 пъти прочетена | Версия за печат
Чети по нататък...
 

Публично оповестен конкурс, за отдаване под наем на обекти публична общинска собственост


Публично оповестен конкурс, за отдаване под наем, който ще се проведе в сградата на Община Русе, площад „Свобода“ №6 ет. 3, Заседателна зала на 16.06.2010г. от 14.00 часа на следните обекти публична общинска собственост. 1. СК „Ялта“ 1.1. Зала за фитнес – с площ...
Публикувано на: 21.05.2010, 13:11часа | 1695 пъти прочетена | Версия за печат
Чети по нататък...
 
четвъртък, 08.април 2010

Обявява прием на предложения за носители на Наградата “Русе”


В изпълнение на Наредба № 17 на Община Русе – Глава ІV, чл. 40 – 46 Община Русе Обявява прием на предложения за носители на Наградата “Русе”, с която се удостояват творци, дейци, творчески екипи и организации, работещи в сферата на изкуството, културата, образованието и...
Публикувано на: 08.04.2010, 12:07часа | 1775 пъти прочетена | Версия за печат
Чети по нататък...
 
понеделник, 22.март 2010

Община Русе


Община Русе, на основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е изработен Подробен устройствен план, относно ИПУР / Изменение план за улична регулация / на улица „Майор Узунов” от ОТ /осова точка/ 203 при ул.”Придунавски булевард” до ОТ/осова точка/ 243 при ул....
Публикувано на: 22.03.2010, 13:30часа | 1543 пъти прочетена | Версия за печат
Чети по нататък...
 

Община Русе


Община Русе, на основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е изработен Подробен устройствен план, относно ИПУР / Изменение план за улична регулация / на улица „Янтра” от ОТ /осова точка/ 7934 при ул.”Студентска” до ОТ /осова точка/ 858 при ул. „Алеи...
Публикувано на: 22.03.2010, 13:30часа | 1568 пъти прочетена | Версия за печат
Чети по нататък...
 
 Нови галерии
Общински съветници 2015 - 2019 г
Общински съветници - мандат 2011-2015
1-ви Май 2007 г.


 Популярни документи
Приемане на Правилник за допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
Предложения за 36-то заседание на Общински съвет - Русе, което ще се проведе на 19.07.2018 г.
Протокол 35 ОТ ТРИДЕСЕТ И ПЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РУСЕ Проведено на 21 юни 2018 година, начало 09:00 часа
Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 16 на Общински съвет – Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
Предложения за 35-то заседание на Общински съвет - Русе, което ще се поведе на 21.06.2018 г.

 Нови връзки
Вестник УТРО
Вестник БРЯГ
Ен Ер Джи Софт ЕООД
„ЩАЙНЕР ЕЛЕКТРОНИК” ЕООД
„СЕТ ПИСИБИ Технолоджи” ООД