Публикации

РЕШЕНИЕ № 1200 Прието с Протокол № 48/18.07.2019 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 22 от ЗМСМА и чл. 26, ал. 1, т.1 и т.2  и чл. 27, ал.1 от Наредба №17 на ОбС – Русе, Общинският съвет реши:

            Удостоява посмъртно със званието „Почетен гражданин на Русе” Иван Юриев Томов за … подробно “РЕШЕНИЕ № 1200 Прието с Протокол № 48/18.07.2019 г.”

РЕШЕНИЕ № 1197 Прието с Протокол № 48/18.07.2019 г.

На основание чл. 21, ал. 2,  чл. 21, ал. 1, т. 8  и т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, чл. 124б, ал. 1 във връзка с  чл. 129, ал. 2 във връзка с  чл. 110, ал. 1, т. 2,  чл. 17, ал. 1,  чл. 136, ал. 1 във … подробно “РЕШЕНИЕ № 1197 Прието с Протокол № 48/18.07.2019 г.”

РЕШЕНИЕ № 1196 Прието с Протокол № 48/18.07.2019 г.

        На основание чл. 21, ал. 2,  чл. 21, ал. 1, т. 8  и т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, чл. 124б, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ, чл. 126, ал. 6, т. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 21, … подробно “РЕШЕНИЕ № 1196 Прието с Протокол № 48/18.07.2019 г.”

РЕШЕНИЕ № 1195 Прието с Протокол № 48/18.07.2019 г.

        На основание чл. 21, ал. 2,  чл. 21, ал. 1, т. 8  и т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, чл. 124б, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ, чл. 126, ал. 6, т. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 21, … подробно “РЕШЕНИЕ № 1195 Прието с Протокол № 48/18.07.2019 г.”

РЕШЕНИЕ № 1192 Прието с Протокол № 48/18.07.2019 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 и чл. 17, т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 18, ал.1, т. 2 от Закона за социално подпомагане, Общински съвет – Русе реши: 

1. Възлага на „Звено за социални услуги в домашна среда“ … подробно “РЕШЕНИЕ № 1192 Прието с Протокол № 48/18.07.2019 г.”

РЕШЕНИЕ № 1199 Прието с Протокол № 48/18.07.2019 г.

           На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1, във връзка с чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ и искане с вх.№№УТ-27-43/10.05.2019г. и 94В-9272-1#1/18.06.2019г. от Велизар Митков Узунов,  Общински съвет – Русе реши:

  1. Одобрява задание за проектиране на план за застрояване на
подробно “РЕШЕНИЕ № 1199 Прието с Протокол № 48/18.07.2019 г.”

РЕШЕНИЕ № 1198 Прието с Протокол № 48/18.07.2019 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 25, ал. 5, във връзка с чл. 25, ал. 4 и ал. 3, т. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските … подробно “РЕШЕНИЕ № 1198 Прието с Протокол № 48/18.07.2019 г.”

РЕШЕНИЕ № 1194 Прието с Протокол № 48/18.07.2019 г.

        На основание чл. 21, ал. 2,  чл. 21, ал. 1, т. 8  и т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, чл. 124б, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ, чл. 126, ал. 6, т. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 21, … подробно “РЕШЕНИЕ № 1194 Прието с Протокол № 48/18.07.2019 г.”

РЕШЕНИЕ № 1191 Прието с Протокол № 48/18.07.2019 г.

На основание чл. 21, ал.1, т.23, във връзка с чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

  1. Дава съгласие за кандидатстване на Община Русе с проект по процедура № BG16M1OP002-5.004 “Мерки за адресиране на транспорта като източник на замърсяване на атмосферния въздух“, по приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“
подробно “РЕШЕНИЕ № 1191 Прието с Протокол № 48/18.07.2019 г.”

РЕШЕНИЕ № 1187 Прието с Протокол № 48/18.07.2019 г.

 На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.36, ал.2 от Постановление №344 от 21.12.2018 година за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2019г.,  Общински съвет – Русе реши:

Утвърждава допълване на Приложение №18  Списък на лицата и длъжностите, … подробно “РЕШЕНИЕ № 1187 Прието с Протокол № 48/18.07.2019 г.”