Публикации

РЕШЕНИЕ № 9 Прието с Протокол № 2/05.12.2019 г.

На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА във връзка с чл. 12, ал. 2 от Устава на НСОРБ, чл. 18 от Устава на АДО „Дунав“, чл. 15 от Устава на Асоциация Общински гори, чл.22, ал.2 от Закона за регионалното развитие, Общински съвет – Русе реши:

 1. Определя Иво Пазарджиев за представител
подробно “РЕШЕНИЕ № 9 Прието с Протокол № 2/05.12.2019 г.”

РЕШЕНИЕ № 10 Прието с Протокол № 2/05.12.2019 г.

На основание чл.63, ал. 2 от ПОДОбС, общинският съвет реши:

 1. Утвърждава дати за провеждане на заседанията на ОбС – Русе до края на  2019 г. и за първото тримесечие на 2020 г., както следва:
  1. 16.12.2019 г.
  1. 23.01.2020 г
  1. 20.02.2020 г.
  1. 19.03.2020 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

         (Иво Пазарджиев)

РЕШЕНИЕ № 8 Прието с Протокол № 2/05.12.2019 г.

На основание чл.21, ал.1, т.9  от ЗМСМА, във връзка с чл.137, ал.4 и чл.226 от ТЗ, общинският съвет реши:

 1. Прекратява дадените пълномощия на досегашните представители на Община Русе в общите събрания на търговските дружества по т.2 от настоящото решение.
 2. Избира представители на Община Русе в Общи събрания на търговските дружества,
подробно “РЕШЕНИЕ № 8 Прието с Протокол № 2/05.12.2019 г.”

РЕШЕНИЕ № 7 Прието с Протокол № 2/05.12.2019 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, чл. 27, ал. 2 от Наредба № 1 за общинската собственост, чл. 8, ал. 1 – 5 от Наредбата за устройство и работата на органите за приватизацията и следприватизационен контрол, чл. 16, ал. 3 от ППЗУПГМЖСВ и чл. 6, ал. … подробно “РЕШЕНИЕ № 7 Прието с Протокол № 2/05.12.2019 г.”

РЕШЕНИЕ № 6 Прието с Протокол № 2/05.12.2019 г.

На основание    чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, във връзка  с чл. 33, ал. 1 и чл. 39 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет реши:

1. Определя числения състав постоянните комисии, както следва:… подробно “РЕШЕНИЕ № 6 Прието с Протокол № 2/05.12.2019 г.”

РЕШЕНИЕ № 5 Прието с Протокол № 2/05.12.2019 г.

На основание чл. 24, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 13, ал. 1 и 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет – Русе реши:

 1. Определя, че Общинският съвет ще има двама заместник – председатели.
 2. Избира
подробно “РЕШЕНИЕ № 5 Прието с Протокол № 2/05.12.2019 г.”

РЕШЕНИЕ № 4 Прието с Протокол № 2/05.12.2019 г.

На основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА, чл. 7, ал. 1 и чл. 15, ал. 1 от ЗНА, във връзка с чл. 76, ал. 1 и 3 от АПК, Общински съвет – Русе реши:

 1. Приема Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе,
подробно “РЕШЕНИЕ № 4 Прието с Протокол № 2/05.12.2019 г.”

Дневен ред на 3-то заседание, което ще се проведе на 16.12.2019 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св. Георги”

На основание чл. 23, ал.4, т. 1 от ЗМСМА и чл.58, ал.1, във връзка с чл.63, ал.2, т.3 от ПОДОСНКВОА, свиквам Общински съвет – Русе на 3-то заседание, което ще се проведе на 16.12.2019 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св. Георги” при следния проект за… подробно “Дневен ред на 3-то заседание, което ще се проведе на 16.12.2019 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св. Георги””

Дневен ред

На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам на заседание Постоянната комисия по Икономика, инвестиции, земеделие и туризъм, което ще се проведе на 11.12.2019 г. от 10:00 часа в Заседателната зала на подробно “Дневен ред”

Дневен ред

На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам на заседание Постоянната комисия по Комунални дейности, транспорт и безопасност на движението, което ще се проведе на 12.12.2019 г. от 14:00 часа в Заседателната подробно “Дневен ред”